Tüzük

TÜRKİYE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1- Derneğin Adı: “Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği” dir. Derneğin kısa adı TİGİAD dır. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2- Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için kurulmuştur.

 

 1. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği sektörünün gelişmesi ve kavrama yönelik farkındalığın artması için faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.
 2. Ülkemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesi için projeler geliştirmek.
 3. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) üreten, ithal eden, pazarlayan, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren firma temsilcileri olan üyeleri arasında sınai, ticari, sosyo-ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlamak
 4. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik uluslararası çalışmaların ve oluşumların içerisinde yer alarak ülkemizi sivil toplum ayağında temsil etmek
 5. Dernek amaçlarına uygun olarak, her türlü yayın, toplantı, gösteri açık oturumlar yapmak, yarışmalar ve etkinlikler düzenlemek

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

Madde 3- Derneğin amacını gerçekleştirmeye yönelik her türlü faaliyet, TİGİAD’ın faaliyet alanı içerisindedir. Bu çerçevede TİGİAD, amacını gerçekleştirmek için;

 

 1. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında yerli ve yabancı yatırımların artması için çalışmalar yapar.
 2. Ülkemizde satılan yerli ya da ithal KKD ürünlerinin ilgili mevzuatlara uygun olması, güvensiz ve uygunsuz ürünlerin tüketiciye ulaşmasının engellemesi yönünde çalışmalar yapar.
 3. Sektörde çalışma ortamının ve koşullarının iyileştirilmesi için; eğitim, çevre koruma ve sosyal güvenlik alanlarında çalışmalar yapar.
 4. Sektörde dışa açık ve rekabetçi bir yapı oluşturmak için dış ticaretin artırılması, ürün ve pazarın çeşitlenmesi için çalışmalar yapar.
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak ilkeler doğrultusunda çalışan kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurar, stratejik işbirliği yapar, gereğinde federasyonlara ve diğer üst örgütlere katılır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası projelerin paydaşı, tarafı veya katılımcısı olabilir.
 6. Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapabilir, platformlar oluşturabilir.
 7. İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren firmaları temsilen ulusal ve uluslararası politika belirleme ve karar alma süreçlerine doğrudan katılım sağlar veya görüşlerini etkili bir biçimde aktarır.
 8. Dernek faaliyetlerini etkili bir şekilde aktarmak, kuruluş amaçlarına ulaşmak için düzenli aralıklarla “İş Güvenliği” başlıklı dergiyi çıkarır.
 9. Amaçlarına ulaşmak için gerçekleştirdiği faaliyetleri, görüşlerini ve önerilerini; görüş, belge, rapor ve benzeri unsurları doğrudan kamuoyuna, ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak ve iletişimde bulunmak amacıyla, her türlü yazılı ve görsel iletişim aracını kullanır. Toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler.
 10. TİGİAD amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile ipotek de dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi şahsi, ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Elde edeceği kazancı üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla Derneğe gelir kaydedebilir; iktisadi işletmeler kurabilir. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, gerektiğinde vakıf kurar; yardım ve bağış alır, verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

 

Dernek, iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü TS EN Standartlarına uygun CE onay işaretini taşıyan iş güvenliği ve iş sağlığına yönelik kişisel koruyucu Donanım (KKD) üreten, ithal eden, pazarlayan, eğitim ve İSG konusunda Akredite teknik hizmet ve danışmanlık hizmetleri veren her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, Tüzel kişi üye olacaksa, temsile yetkili müdür veya şirket hissedarı olması gerekmektedir. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar genel kurul kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çıkma

 

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

 

Madde 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

6- İlgili mevzuata ve standartlara aykırı ürün üretme, ithal etme ya da pazarlama

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Onur Üyeliği

 

Madde 7 - İlim ve iş âlemine mensup özel kişilerden layık görülenlere, Yüksek İstişare Kurulunun tavsiyesi ve Yönetim Kurulunun onayı ile ya da doğrudan Yönetim Kurulu tarafından Onur Üyeliği verilebilir. Onur üyeleri Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere iştirak edebilir, Yüksek İstişare Kurulu veya Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda görüş, bildiri, rapor gibi sözlü ya da yazılı çalışmalarda bulunabilir ancak oy kullanamazlar.

 

Dernek Organları

 

Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

4- Disiplin Kurulu,

5- Yüksek İstişare Konseyi

 

Yukarıda sayılan organlar dışında ihtiyaç duyulması halinde gerekli komisyonlar oluşturulabilir. Bu komisyonlarda dernek üyesi olmayan uzman kişiler de görevlendirilebilir Kurulan komisyonlar yönetim kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Gerek görülürse uzun süreli komisyonların çalışma şartları için yönetim kurulu tarafından çalışma yönetmeliği hazırlanır ve genel kurulun onayına sunulur.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Madde 9- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 

1-  Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mart ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

 

 1. Tüzükte seçme görevi Genel Kurula verilen Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi,
 4. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 6. Üyelikten çıkarma ve üyeliğin askıya alınması kararlarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması.
 7. Derneğin feshedilmesi,
 8. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 9. Derneğin katılma kararı aldığı federasyonlarda Derneği temsil edecek delegeleri seçmek

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 12- Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.  Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği, dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve faaliyetler çerçevesinde yönetmek, bu çerçevede yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
 3. Derneğin federasyonlara katılması veya ayrılması konusunun Genel Kurul gündemine alınması
 4. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması konusunun Genel Kurul gündemine alınması,
 5. Dernek üye başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak
 6. Dernek Tüzüğüne aykırı olmamak kaydı ile üyeler, dernek organları ve görevlilerin uygulaması amacıyla, tüm dernek faaliyetleri ile ilgili konularda komisyon kurma kararı alınması, yönetmelikler hazırlanması,
 7. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak bütçe gelirleri ile tutarlı olarak giriş aidatı, yıllık aidat ve üye katılma paylarını belirlemek,
 8. Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında tüzükte belirtilen süreçleri uygulamaya koymak,
 9. Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
 10. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 11. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 12. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişileri belirlemek ve bu kişilere yetki vermek ve yetkilerini iptal etmek,
 13. Derneğe gerekli her türlü taşınmaz malların satın alınması, devralınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, devredilmesi.
 14. İstanbul içerisinde olmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek koşuluyla, dernek merkezine ait adres değişikliği yapmak için gerekli anlaşmaları yapmak.
 15. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 13- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 14- Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Disiplin kurulunun görevi; Dernek yönetim kurulunca hakkında inceleme yapılması istenen konuda inceleme, araştırma ve görevlendirilirse soruşturma yaparak konu hakkında 15 gün içerisinde rapor hazırlamak ve yönetim kuruluna tavsiye kararı ile birlikte raporu sunmaktır.

 

Yüksek İstişare Konseyi, Görev ve Yetkileri

 

Madde 15–  Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır.

 

Yüksek İstişare Konseyi, Genel Kurul tarafından seçilen Asil, Fahri ve Onursal üyelerden olmak üzere toplam 11 üyeden oluşur. Bir önceki dönem yönetim kurulu başkanı ve geçmiş dönem başkanları kurulun doğal üyesidir. Geçmiş dönem başkan sayısının 11’den fazla olması durumunda üyeler genel kurul tarafından geçmiş dönem başkanları arasından seçilir.

 

Yüksek İstişare Konseyi’nin diğer üyeleri derneğin en az beş (5) sene üyesi olan üyeleri arasından dernek genel kurulu tarafından seçilir.  Yüksek İstişare Konseyi'nin yedi üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir süre için seçilir Başkanlık Divanı, bir başkan, dört başkan vekili ve iki sekreter üyeden oluşur.  Konsey Başkanı'nın daveti ile uygun gördüğü tarihlerde toplanarak konularını müzakere eder ve karara bağlar. Ayrıca yönetim kurulunun talep etmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanının daveti ile olağanüstü de toplanabilir.

 

Yüksek İstişare Konseyi başkanı aynı zamanda derneğin yayın organı olan “İş Güvenliği Dergisi” nin olağan yayın kurulu üyesidir. Yüksek İstişare Konseyi başkan dışında en az bir üyesini daha “İş Güvenliği Dergisi” yayın kurulu üyesi olarak seçer. Yüksek İstişare Konseyi, Yönetim Kurulunun onay vermesi halinde daha fazla üyeyi de “İş Güvenliği Dergisi” yayın kurulu üyeliğine atayabilir.

 

TİGİAD Ombudsmanı iki yıllık süre için Yüksek İstişare Kurulu tarafından Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasından seçilir.

 

Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu'nu bağlamaz. Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre, Yasama, Yürütme, Yargı organlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu tüzel kişiliğini haiz meslek örgütleri ve bunların üst örgütleri, akademik kurumların mensupları ile Konsey üyesi olmayan dernek üyeleri görüş alışverişinde bulunulmak üzere Konsey Başkanlığınca davet edilebilirler.

 

Konsey yazışmaları dernek sekreterliğince yerine getirilir. Konsey Başkanı ve üyeleri isterlerse, yönetim kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

 

Konseyin başlıca görev ve yetkileri

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği hayatının genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
 2. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,
 3. Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkenlikler bakımından incelemek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek
 4. İş Güvenliği dergisine birisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olmak üzere iki üye atamak
 5. TİGİAD Ombudsmanını atamak

 

Derneğin Gelir Kaynakları

 

Madde 16- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi 1.500-TL ve yıllık aidatı 750-TL olmak üzere Genel Kurul tarafından tespit edilir. Bu rakamın %50’sine kadar artırım ve indirim yetkisi Yönetim Kurulundadır.

 

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

 

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

 

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 

7- Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

Madde 17- Defter tutma esasları;

 

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

 

Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

 

Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı taktirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

 

Deftere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

 

Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

 

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

                                         

Tutulacak Defterler

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. Büyük defterin onaylatılması zorunlu değildir.

 

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1.       Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.       Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.       Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4.       Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5.       İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1.       (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2.       Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Kayıt Zamanı

 

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;

 

 1. İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilemez.
 2. Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan derneklerde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.

 

Hesap dönemi

 

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

 

Defterlerin Tasdiki

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik edilir. Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır. Defterin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde 18- Gelir ve gider belgeleri;

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

 

 

Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

 

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da yer alan Yetki Belgesi, dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

 

Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

 

Madde 19- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü       

 

Madde 20- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

(1) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği EK-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Başvuru

Yurtdışından yardım alınması durumunda, Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildiriminin doldurularak mülki idare amirliğine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)

“Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

 

Madde 21- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri      

 

Madde 22- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. En son kesin hesabın yarısını geçmeyecek şekilde yönetim kurulu bunun üstündeki borçlanmalarda Genel Kurul yetkilidir. Proje karşılığı Genel Kurulun yönetim kuruluna verebileceği borçlanma yetkisi hakkı saklıdır.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

Madde 23- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Madde 24- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

 

Madde 25- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 25 (Yirmibeş) maddeden ibarettir. Son değişiklik 23.03.2018 tarihinde yapılmıştır.

 

Copyright 2016 TİGİAD - Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği